Świetlica „U Kubusia Puchatka" historia

Napisane przez Super User.

   Świetlica „U Kubusia Puchatka rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1998r. przy OPS.  Inicjatorem powstania była Agnieszka Czaczkowska. Przy wsparciu ówczesnych władz miasta oraz wielkiemu zaangażowaniu członków Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od samego początku działalność świetlicy finansowana jest w ramach budżetu gminy, z opłat wnoszonych za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przy OPS przez półtora roku nabywaliśmy doświadczenia w pracy z  pierwszą grupą dzieci, następnie w 2000 r., wraz z przeprowadzką do domu katechetycznego, przeszliśmy pod skrzydło Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Skwierzynie, gdzie za całość funkcjonowania placówki odpowiadał ks. Proboszcz, który zatrudniał dwóch wychowawców finansowanych z UMiG w Skwierzynie. Placówka otrzymywała dodatkowe wsparcie finansowe z Urzędu Powiatowego w Międzyrzeczu.

   W styczniu 2009 r. powróciliśmy znowu do OPS. W grudniu 2010 r. otrzymaliśmy od Gminy pod wynajem nowe pomieszczenia, przy ZSO, przy których jest również możliwość korzystania z auli, sali gimnastycznej, placu i boiska przy szkole.

   Na dzień dzisiejszy świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego prowadzoną przez Gminę Skwierzyna o statusie miejskim i funkcjonującą w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2009 roku również została wpisana do wojewódzkiego rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych pod pozycją 114.

Dziś świetlica funkcjonuje jako placówka opiekuńczo-podwórkowa wsparcia dziennego, nad którą pieczę sprawuje Gmina Skwierzyna, a funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Wychowawcami są obecnie Anna Skulimowska i Monika Góralczyk. Rocznie w świetlicowych zajęciach bierze udział około 20-30 dzieci. To grupa szczególnie zaangażowana i bardzo aktywnie korzystająca ze świetlicy. Wszystkie zajęcia dla dzieci są nieodpłatne. Z zajęć organizowanych w świetlicy korzystają wszystkie chętne dzieci z terenu Gminy Skwierzyna.

   Świetlica przede wszystkim jest miejscem, w którym od kilku lat dzieci i młodzież oraz zaprzyjaźnieni dorośli mają możliwość różnorodnego rozwoju. Ważne jest dla nas, aby poprzez zwykłe uporządkowane czynności dnia, koła zainteresowań, różne formy zabaw, zajęcia terapeutyczne w grupie oraz indywidualne, w pozytywny sposób oddziaływać na dzieci. Tworzymy społeczność zacieśniającą więzi, w której pracujemy nad wzajemnym szacunkiem, rozwojem, pozytywnym nastawieniem do szkoły, spotykanych ludzi i własnej pracy. Stworzenie pewnego rodzaju domowej atmosfery pozwala dzieciom na otwieranie się, doświadczanie poczucia bezpieczeństwa, poznanie dobrych relacji międzyludzkich poprzez obserwowanie przyjaznej atmosfery wśród wychowawców i wolontariuszy. Pokazujemy dzieciom siłę, jaka tkwi w ich pracy i zdobywaniu wiedzy. W świetlicy działają różne koła zainteresowań: Koło „Wędrowiec” prowadzone przez panią Annę Helak i panią Jolantę Góral w ramach, którego odbywają się zajęcia: teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne, kulinarne, kulturalno-edukacyjne oraz różnego rodzaju wyprawy w teren, Koło sportowo-rekreacyjne prowadzone przez pana Andrzeja Dawidowicza, który uczy dzieci współpracy i wytrwałości we wspólnych działaniach, Kino Bambino, podczas którego dzieci oglądają filmy i dzielą się wspólnymi wrażeniami, a także prowadzone są przez wychowawców różnorodne zajęcia, warsztaty oraz pogadanki na nurtujące problemy i zaspokajające dziecięcą ciekawość tematy. Wychowawcy dokształcają się biorąc udział w projektach i szkoleniach, aby móc zapewnić dzieciom coraz ciekawszą ofertę zajęć. Życiu świetlicy towarzyszą również interesujące projekty i imprezy okolicznościowe, które uczą poprzez zabawę. Dzięki tym zajęciom dzieci rozwijają swoje umiejętności i odkrywają ukryte talenty, poznają swoje mocne strony, nabierają odwagi. Codziennie małymi krokami budujemy też motywację do nauki, zachęcamy wychowanków do samodzielnych poszukiwań i odkrywania świata. Ważne dla dzieci są także wakacyjne piesze wędrówki i nocowiska mi.n. „Noc Perseid”, podczas których sprawdzają się w innych niż codzienne sytuacjach. Uczą się wzajemnej odpowiedzialności i relaksują się.

Szczególne osiągnięcia i dofinansownia

W 2007 roku zajęliśmy I miejsce w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej II edycji Konkursu „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”, w ramach realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”. Otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 10 000zł, którą przeznaczyliśmy na zakup sprzętów świetlicowych, zakup strojów dla zespołu tanecznego oraz na wyjazdy na basen i do kina.

W 2010 roku dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości 8 000zł, które w całości przeznaczyliśmy na remont i dostosowanie nowych pomieszczeń świetlicowych.

 W 2011 roku złożyliśmy wnioski w następujących konkursach i otrzymaliśmy dotacje:

            W 2012 roku pomieszczenia świetlicy były udostępniane na potrzeby realizacji projektu Kulturalno-Edukacyjne Orzeźwienie (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), w którym bierze udział 60 beneficjentów, w tym 40 osób dorosłych i 20 osób w wieku ponadgimnazjalnym.

            W 2013 roku otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4000 zł na realizację projektu pt. „ Kuźnia talentów – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu”, które przeznaczyliśmy na usprawnienie kół zainteresowań oraz organizację 15-lecia placówki.

            W 2014 r. w ramach projektu systemowego PO KL 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywności lokalnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie" dzieci ze świetlicy miały możliwość odbyć zajęcia z seniorami z Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Hasło przewodnie spotkań międzypokoleniowych brzmiało „zaadoptuj babcię, zaadoptuj dziadka." Dzięki wspólnie spędzonym chwilom nawiązały się pomiędzy seniorami a dziećmi ciepłe, niemal rodzinne relacje. Podczas zajęć rękodzielniczych uczestnicy wspólnie wykonali szopki bożonarodzeniowe. Ponadto dzieci i ich „przysposobione babcie" przygotowywały świąteczne pierniki.

            Także w ramach w/w projektu prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej udało się w roku 2014  utworzyć przy świetlicy wielofunkcyjny plac rekreacyjny, z którego korzystać będą dzieci i cała lokalna społeczność.

            Oprócz tego dzieci brały udział w wiosenny piknik w ogrodzie OPS w Skwierzynie w ramach realizowanego projektu „Smacznie i zdrowo w Skwierzynie”. Ponadto  w maju 2014r. piętnaścioro dzieci odbyło wraz z grupą seniorów wycieczkę do Świnoujścia.

W okresie czerwiec-grudzień 2015 r. realizowane było zadanie publiczne pt. „Mama, tata i ja. Dziecko w przyjaznym środowisku i rodzinie” w ramach Programu „Świetlica- Dzieci- Praca”, współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotacja w kwocie: 39 692,37 zł., została wykorzystana na działania, mające na celu usprawnienie pracy placówki wsparcia dziennego jaką jest świetlica środowiskowa  „U Kubusia Puchatka”. Dofinansowanie podniosło standard funkcjonowania świetlicy. Placówka została doposażona w nowy sprzęt. Dzieci uczą się i bawią w odpowiednich warunkach. Zakupy  w ramach usprawniania kół zainteresowań bardzo uatrakcyjniły ofertę zajęć pozalekcyjnych w świetlicy. Proponowane dzieciom zajęcia z wykorzystaniem nowego sprzętu odpowiadają ich zainteresowaniom i oczekiwaniom.

            Dofinansowanie umożliwiło również organizowanie pikników i wyjazdów które bardzo korzystnie wpłynęły na relacje rodzic-dziecko. Dzieci spędzały ze swoimi rodzicami więcej czasu niż zwykle w aktywny i twórczy sposób.

            Zakup materiałów do wykonania ścieżki edukacyjnej zmobilizował do wspólnej pracy członków rodziny na rzecz społeczności lokalnej, a także umożliwił zakończenie tej części zagospodarowania placu - dzięki czemu teren przy świetlicy jest zadbany i służy edukacji.

            W 2015 i 2016 roku odbyły się też akcje „Zostań Świętym Mikołajem”, w jaką mogli zaangażować się chętni darczyńcy ze środowiska lokalnego, od których dzieci otrzymały wymarzone prezenty. Wręczone zostały podczas Wigilii Świetlicowej, na którą zaprosiliśmy, obok osób zaprzyjaźnionych ze świetlicą, także sponsorów.

            Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Zielona Przystań w 2017 r. zostało zorganizowane 20-lecie świetlicy w ramach koncertu „Symbioza Pokoleń”, w którym wzięli udział przyjaciele świetlicy.

            Od listopada 2017 do marca 2018 r. był kontynuowany i zakończony cykl zajęć i warsztatów w ramach projektu „Rodzina Miśków” z ETOH, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W ramach projektu otrzymaliśmy narzędzia do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.  Zostały przeprowadzone liczne zajęcia, pogadanki, warsztaty, mające na celu wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, nauki: właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia, o tolerancji, higieny umysłu i właściwego zarządzania własnym czasem, wyznaczania sobie celów i dążenia do nich, właściwego i tradycyjnego obchodzenia świąt rodzinnych, zdrowego wizerunku rodziny i podziału ról w jej obrębie. Dzieci uczyły się i poznawały metody radzenia sobie i przeciwdziałania przemocy psychicznej, fizycznej oraz sposoby na ich konsekwencje, stres. Za udział w projekcie otrzymano cztery bardzo duże misie nazywane rodziną misiów ze względu na ich zróżnicowanie wielkością i wyglądem. Są one używane do zabawy oraz prowadzenia zajęć relaksacyjnych z dziećmi w ramach zajęć świetlicowych.

            W roku 2019 był realizowany projekt w ramach „V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Mistrz Recyklingu- Maks Porządkuje Odpady” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa- za udział w którym uzyskaliśmy certyfikat Mistrza Edukacji Ekologicznej.

            Wychowankowie świetlicy wzięli również udział w konkursie plastycznym dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pod hasłem „Odkrywamy Lubuską Krainę z Babcią, Dziadkiem” ogłoszonym przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Zielonej Górze w ramach obchodów XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora.

            Wychowawcy skorzystali z cyklu szkoleń z projektu „Dla rodziny”- doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 oraz wzięli udział w szkoleniu dotyczącym Procedury Niebieskiej Karty.

            W 2020 r. odbyło się szkolenie dla wychowawców pt. „Efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi” realizowanym w ramach projektu „Dla rodziny”- doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.