AOON 2021

logoaoon

 

Wzorem roku poprzedniego Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie od 1 maja 2021 do 31 grudnia 2021 roku realizauje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek w miesiącu marcu 2021r. złożył wniosek na środki finansowe z Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021w ramach Funduszu Solidarnościowego na kwotę  274.686,00zł., a dnia 19 kwietnia 2021r. Burmistrz Skwierzyny podpisał umowę z Wojewodą Lubuskim nr UMOWA nr PS-V.042.3.2021/UMiG Skwierzyna .

Od 1 maja 2021r. w Gminie Skwierzyna ruszył proram "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2021" . Programem objęto asystenturą 14 osób z niepełnosprawnością . Zadnie wykonuje 6 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie przez Osrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

- w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia[1]), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program ma także zapewniać:

  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
  • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

  1. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  2. Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[2]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Gmina/powiat przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c. załatwianiu spraw urzędowych;

d. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191