Separator

  • Home
  • Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

Komu przysługuje pomoc?

Pomoc udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Skwierzyna. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są :

- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Skwierzyna (bez względu na miejsce pobierania nauki)

Pomoc  materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-  -wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Procedura udzielania stypendium szkolnego.

a) kryterium dochodowe

Podstawową przesłanką  otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna , w jakiej ten uczeń się znajduje ,wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie , w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- ciężka lub długotrwała choroba
- wielodzietność
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych
- alkoholizm lub narkomania
- rodzina niepełna

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00zł netto.

b) wniosek albo postępowanie z urzędu.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:
- rodzice
- inni przedstawiciele  ustawowi uczniów albo
- pełnoletni uczniowie
- dyrektorzy szkół ,kolegiów lub ośrodków

c) termin ubiegania się o stypendium szkolne

Wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego  wcześniejsze złożenie nie było możliwe.

Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać ,że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

d) miejsce złożenia wniosku.

Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego składają wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie  ul. Batorego 15, w pokoju nr 15.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wnioskodawcy przedstawiają dokumenty potwierdzające dochód netto uzyskany za poprzedni miesiąc.

e) wysokość stypendium szkolnego

Obecnie wysokość  stypendium szkolnego  wynosi 112zł miesięcznie.

f) okres na który przyznaje się stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku kolegiów pracowników  służb społecznych  na okres nie krótszy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.

Osoby otrzymujące stypendium szkolne są obowiązane niezwłocznie powiadomić tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej, o ustaniu przyczyn, które stanowiłyby podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium  szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Procedura udzielania zasiłku szkolnego.

a)podmioty uprawnione

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:

-śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,

- pożar, kradzież lub zalanie mieszkania,

-klęska żywiołowa,

-inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej.

b) formy udzielania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

-świadczenia pieniężnego  na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

c) wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (tj. kwoty zasiłku rodzinnego - 124,00 zł x 5-krotność = 620,00 zł). Wysokość zasiłku szkolnego określa decyzja administracyjna. Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

d) termin ubiegania się o zasiłek szkolny

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Informacje dotyczące trybu odwoławczego.

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem OPS-u w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Z przyznanej kwoty stypendium rozliczamy się w terminie, zgodnie z wydaną decyzją. Brak rozliczenia wstrzymuje wypłatę kolejnej transzy.

Co możemy kupić?

Stypendium jest przeznaczone na pokrycie kosztów nauki, korepetycji, potrzeby szkolne dziecka, między innymi:

- zakup podręczników (faktura, oświadczenie o odkupieniu używanych podręczników do kwoty 50,00 zł)

- korepetycje (umowa cywilno- prawna z korepetytorem, rachunek)

- zakup materiałów szkolnych, biurowych (rachunki)

- zakup mebli szkolnych (biurko, krzesło)

- zakup komputera ( 1 raz na dwa lata )

- zakup usługi internetowej- (opłata abonamentowa za okres IX- VI- faktura)

- zakup odzieży szkolnej wymaganej regulaminem szkoły,

- strój na w-f- : koszulka sportowa – 2 szt na rok szkolny, spodenki sportowe– 2 szt na rok szkolny, buty sportowe – 2 szt na rok szkolny, dres – 2 szt na rok szkolny lub spodnie dresowe – 2 szt na rok szkolny , bluza dresowa – 2 szt na rok szkolny  (rachunek, faktura)

- zajęcia pozalekcyjne (rachunek)

- lektury szkolne, pomoce naukowe

- koszty zwiazane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – opłata za internat

- inne: potwierdzone przez szkołę np. składki klasowe, rada rodziców, ubezpieczenie, wycieczka szkolna itp

 

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191