Separator

  • Home
  • Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy

Dla kogo dodatek mieszkaniowy.

 

Prawo do uzyskania dodatku mieszkaniowego przysługuje:

  • osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu – należy okazać stosowny dokument potwierdzający posiadany tytuł prawny do lokalu,
  • gdy powierzchnia lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:

         - dla 1 osoby - 35 m2

         - dla 2 osób - 40 m2

         - dla 3 osób - 45 m2

         - dla 4 osób - 55 m2

         - dla 5 osób - 65 m2

         - dla 6 osób - 70 m2

3.       jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy nie przekracza:

 -175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym 

 -125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Osoba zainteresowana otrzymaniem ustawowego dodatku mieszkaniowego zgłasza się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie po wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

  

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – musi być potwierdzony przez zarządcę domu lub administrację budynku,
  • Wymiar opłat miesięcznych – za miesiąc w którym składany jest wniosek
  • Zaświadczenia o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego – dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku – według definicji dochodu z ustawy o dodatkach mieszkaniowych t. j. dochód brutto pomniejszony o składki emerytalno-rentowe i koszty uzyskania przychodu.
  • Ostatnią roczną fakturę za energię elektryczną wraz z odczytami
  • Oraz inne niezbędne dokumenty (np. potwierdzające posiadany tytuł prawny do lokalu).

Termin i sposób załatwienia

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 1 miesiąca.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, które wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).

UWAGA!

Pamiętaj o skutkach administracyjno - prawnych wywołanych procedurą:

1. Wygaśnięcie decyzji.

W myśl art. 162 k.p.a.:

- zgon klienta pobierającego świadczenie,

- utrata przez klienta tytułu prawnego do zajmowania lokalu,

- wyprowadzenie się klienta z lokalu, powoduje wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

2. Wznowienie postępowania i zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego na podstawie nieprawdziwych danych powoduje zgodnie z art. 145 i 151 k.p.a. wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją przyznającą to świadczenie i konieczność ponownego rozpatrzenia wniosku. Odmowa przyznania dodatku lub korekta jego wysokości skutkuje wezwaniem do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

3. Wstrzymanie wypłaty.

W przypadku stwierdzenia, że uprawniony nie opłaca na bieżąco różnicy między wysokością opłat za lokal a przyznanym dodatkiem, wypłatę dodatku wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli to nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa z mocy prawa.

4. Pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

W myśl art. 64 § 2 k.p.a. w przypadku złożenia niekompletnych dokumentów wnioskodawca jest proszony o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

5. Wywiad środowiskowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu, podczas wywiadu środowiskowego ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Wywiad środowiskowy może być przeprowadzony w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego. Konsekwencją wykrycia dysproporcji między stanem faktycznym a wykazanym we wniosku, może być wydanie decyzji odmownej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, bądź skorygowanie wysokości przyznanego świadczenia.

Gdzie można złożyć wniosek?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie przy ul. Batorego 15, pokój nr 4 na parterze budynku w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7.15 do 15.15, w środy w godzinach od 7.15 do 16.15.
Przypominamy, że w piątki nie obsługujemy petentów - ten dzień poświęcamy pracy nad decyzjami oraz wnioskami które do nas wpłynęły.

  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf

 Wniosek o dopłatę do czynszu.odt

 Wniosek o dopłatę do czynszu.pdf

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191