Separator

 • Home
 • Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Do 31 grudnia 2022 roku wnioski o dodatek energetyczny będą pozostawiane bez rozpatrzenia na podstawie art. 15 ustawy o dodatku osłonowym który mówi: wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej w art. 9, złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Komu przysługuje?

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę:

 • której przyznano dodatek mieszkaniowy,
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł/miesiąc;
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł/miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł/miesiąc;

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst. jedn. z 19 maja 2022 Dz. U. z 2022 r. poz. 1385);
 • obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 419);
 • uchwała nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Gdzie można złożyć wniosek?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie przy ul. Batorego 15, pokój nr 4 na parterze budynku w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7.15 do 15.15, w środy w godzinach od 7.15 do 16.15.
Przypominamy, że w piątki nie obsługujemy petentów - ten dzień poświęcamy pracy nad decyzjami oraz wnioskami które do nas wpłynęły.

 

Wniosek Dodatek Energetyczny

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191