AOON 2022

 

godlo 1634906159

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021

DOFINANSOWANIE
418 320,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
418 320 ,00 ZŁ

Dnia 20 października 2021r.  Gmina Skwierzynia złożyła wniosek na środki finansowe z Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
w ramach Funduszu Solidarnościowego ołoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina wnioskuje o kwotę 418.302,00zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizatorem Programu "Asystet Osobisty Osoby Niepelnosprawnej - edycja 2022".

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, prosi o składanie kart zgłoszenia osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w tym zakresie, spełniające następujące kryteria:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573).

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r.poz. 1787).

Ważne

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyznanie asystenta uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczby osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Więcej informacji na stronach:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 31 grudnia 2021r.. opublikowano podpisaną przez Panią Marlenę Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że  otrzymał dotację w wysokości 418.302,00 zł. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

godlo 1634906159

logo minist 1634906135

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021

DOFINANSOWANIE
418 320,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
418 320 ,00 ZŁ


 Informujemy, że Gmina Skwierzyna w dniu 15.02.2022 r. została zawarta Umowa Nr PS-V.042.3.2022/UMIG Skwierzyna w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizacje zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Realizatorem zadania w imieniu Gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Rekrutacja osób do Programu miała miejsce w październiku 2021r. w oparciu o spełnienie określonych wymogów ujętych w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie poprzez złożenie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych.

Program, będzie realizowany od marca do końca grudnia 2022 roku.

 

 

Załączniki:
Pobież plik (plakat AOON 2022.pdf)plakat AOON 2022.pdf[ ]106 kB

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191