• Home
  • Przeciwdziałanie Przemocy
  • Niebieska Karta

Niebieska karta

Procedura Niebieskiej Karty
Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskia Karta” Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:
• jednostek pomocy społecznej
• komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
• policji
• oświaty
• ochrony zdrowia
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy wrodzinie

Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą !!!

Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta A " w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.Przedstawiciel instytucji, która wszczyna procedurę, wypełnia ,,Niebieską Kartę -A” w obecności osoby doświadczającej przemocy. W przypadku braku takiej możliwości, np. ze względu na jej nieobecność, wypełnienie formularza powinno nastąpić niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z osobą krzywdzoną. W sytuacji, kiedy nie jest to możliwe, dopuszcza się wypełnienie formularza bez jej udziału. W stosunku do wszystkich osób doświadczających przemocy, które mieszkają wspólnie ze sprawcą, wystarczy wypełnić jeden formularz.

 Po wpłynięciu formularza „A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego powoływana jest grupa robocza w celu rozwiązania problemu przemocy w danej rodzinie.
W skład grupy roboczej mogą zostać powołani m.in. pracownicy socjalni, policjanci, przedstawiciele ochrony zdrowia, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi. W trakcie trwania procedury osoba doznająca przemocy zapraszana jest na posiedzenie grupy roboczej.
Osoba podejrzana o stosowanie przemocy w rodzinie wzywana jest na posiedzenie grupy roboczej przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

Formularz „Niebieska Karta – A”: wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli w.w. podmiotów

Formularz „Niebieska Karta – B”: jest przekazywany osobom doznającym przemocy w rodzinie; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia)

Formularz „Niebieska Karta – C”: wypełnia się go z osobą dzonająca przemocy w rodzinie

Formularz „Niebieska Karta – D”: wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Na każdym etapie procedury, przeprowadzanie rozmów z członkami rodziny, którzy mogą doświadczać przemocy, powinno odbywać się w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo, swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności.
Zakończenie procedury może nastąpić w sytuacji ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu jej stosowania przez sprawcę oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Przyczyną może być też rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, na podstawie oceny sytuacji w rodzinie, podejmują decyzje, czy dana sprawa kwalifikuje się do zakończenia.

Procedura „Niebieska Karta” odbywa się zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U.2020 poz. 218). Aktem wykonawczym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy Niebieska Karta.

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191