Separator

 • Home
 • Fundusz Alimentacyjny
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny

SRR

Fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia

W poniedziałki, wtorki, czwartki od 7:15 do 15:15

W środy od 7:15 do 16:15

tel. (0-95) 7171412

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przypadających za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przypadających za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2023poz. 1300 ze zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • Obywatelom polskim
 • Cudzoziemcom:
 1. Jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
 2. Przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U z 2017r poz. 2282 oraz z 2018r. poz. 107 i 138)
 3. Przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł miesięcznie.

Dochód uprawniający do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 900zł.

Ww. kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w ramach przeprowadzonej w br. waloryzacji, uległa podwyższeniu do kwoty 1209 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Nowe kryterium obowiązuje przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, rozpoczynający się 1 października 2023 r.

Dodatkowo w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jednakże, jeżeli ustalona wysokość świadczenia jest niższa niż 100zł- świadczenie to nie przysługuje.

Do rodziny nie zalicza się:

 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

Na dochód składają się następujące składniki:

 • Dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym osób fizycznych,
 • Inne dochody niepodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie oświadczeniach rodzinnych (np. stypendia szkolne)
 • Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach innych niż ogólne
 • W przypadku gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Miesięczną wartość 1ha przeliczeniowego co roku w drodze obwieszczenia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym
 • Przeciętny miesięczny dochód w rodzinie oblicza się dzieląc łączną kwotę uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w roku poprzedzającym okres świadczeniowy przez liczbę miesięcy w roku w którym faktycznie dochód był osiągany, a następnie dzieli się przez liczbę członków rodziny
 • W przypadku zmiany zatrudnienia, podjęcia nowego zatrudnienia, utraty pracy należy niezwłocznie zgłosić do Organu, ponieważ wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaną uwzględnione w przeliczeniu dochodu.

Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym  rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku ustalając dochód nie uwzględnia się kwoty dochodu, który następnie został utracony. Utrata dochodu następuje na wniosek.

Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.
 • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o  ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi w szczególności z powodu:

- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika

- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (zaświadczenie komornika prowadzącego egzekucję o jej bezskuteczności za ostatnie 2 miesiące), (ORYGINAŁ)

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanych kwotach tytułem alimentów w 2022 roku, (ORYGINAŁ)

- zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku ukończenia 18 lat), (ORYGINAŁ )

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, (KOPIA – ORYGINAŁ do wglądu)

- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. ORYGINAŁ

- w przypadku utraty zatrudnienia: świadectwo pracy, pit 11 lub pit 37 za dany rok podatkowy,

- w przypadku podjęcia zatrudnienia: umowę o pracę,

- w przypadku uzyskania dochodu (np. podjęcia pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, uzyskania świadczenia rodzicielskiego, uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego) zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym dochód został uzyskany

- zaświadczenie z urzędu miejskiego o wysokości posiadanego w danym roku gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za dany rok.

Termin wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 21 każdego miesiąca.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo. Zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do Komornika Sądowego prowadzącego egzekucję od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 • Zawarła związek małżeński

Wstrzymanie wypłaty świadczeń z FA

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • Odmówią udzielenia, lub nie udzielą w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń
 • Odmówią udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych
 • Nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe

W przypadku złożenia wyjaśnień świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca tego okresu, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymania.

W przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej po upływie trzech miesięcy świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się jej za cały okres wstrzymania, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunku do ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej po upływie trzech miesięcy świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się jej za cały okres wstrzymania, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymania. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie nastąpi do końca okresu świadczeniowego, prawo do świadczeń wygasa.

Zwrot świadczeń, wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia jest zobowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w który, osoba straciła uprawnienie do otrzymywania świadczeń. Wysokość nienależnie pobranych świadczeń zostanie ustalona w decyzji administracyjnej.

Nienależnie pobrane świadczenia z FA występują:

 • W sytuacji wypłaty świadczeń, pomimo zaistnienia okoliczności które powodują ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub części,
 • W sytuacji przyznania świadczeń lub ich wypłacenia jeżeli jest to skutkiem świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
 • W sytuacji gdy świadczenia zostały wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą i odmówiono prawa do świadczeń,
 • W sytuacji, gdy osoba uprawniona w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zaległe lub bieżące alimenty do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty  i każda inna czynność zmierzającą do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej osoba obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń została powiadomiona. Nie wydaje się decyzji o zwrocie  nienależnie pobranych  świadczeń, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłaconych świadczeń z funduszu. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów wobec postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191