Separator

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skwierzynie  działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1119), w składzie zatwierdzonym zarządzeniami  Burmistrza  Skwierzyny  w sprawie zmian w składzie  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skwierzynie

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Skwierzyna, Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, Policji i Organizacji Pozarządowych, członkowie są przeszkoleni  z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy domowej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Skwierzyna  i działa w następującym składzie:

- Przewodniczący-  Anna Zabielska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie , Przewodniczaca Zespołu Interdyscyplinarnego w Skwierzynie

- Wiceprzewodniczący  Zofia Zawłocka – przedstawiciel Rady Miejskiej w Skwierzynie

- Członkowie :

Kinga Wdowicz – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie , sekretarz GKRPA i sekretarz  Zespołu Interdyscyplinarnego

Krzysztof Orzeszko – przedstawicel Burmistrza Skwierzyny

Maria Stańczuk  -przedstawiciel Klubu Abstynenta ZDRÓJ

Aleksandra Dziurda – przedstawiciel Komisariatu Policji w Skwierzynie

2. Zakres działania Komisji.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

- wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie (Uchwała nr LIV/384/18  Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca2018 r.)

- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Skwierzyny

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

- prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii( Dz. U. z 2020 r. poz.2050) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249).

3. Przepisy prawne:

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Skwierzynie 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2024  przyjęty uchwałą Nr V/38/19 Rady Miejskiej wSkwierzynie  z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2024

- Uchwała nr XVI/129/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 października 2019 r. W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

- Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie (Uchwała nr LIV/384/18  Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca2018 r.) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana,

- zarządzenie Nr 198/VI/2012/14 Burmistrza Skwierzyny z dnia 6 lutego  2012 r. w sprawie zmiany  Regulaminu  Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1) Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych

2)Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

-przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią, -motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,

- kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,

-kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

-podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,

- kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,

- inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,

-inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

- organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.

3)Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

- inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

- inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,

- poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,

- wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4)Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

-prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,

-podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,

-podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,

-prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

5)Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

- organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,

- prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skwierzynie  zbiera się na posiedzeniach  raz w miesiącu  .

W ramach Komisji działają stałe podkomisje problemowe:

podkomisja motywacyjna (motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego) w składzie :

Zofia Zawłocka- wiceprzewodniczący GKRPA

Kinga Wdowicz- sekretarz GKRPA

Lidia Judek – terapeuta uzależnień  

podkomisja kontroli punktów sprzedaży  w składzie:

Krzysztof Orzeszko- przedstawicel Burmistrza Skwierzyny

Maria Stańczuk- przedstawiciel Klubu Abstynenta ZDRÓJ

Aleksandra  Dziurda- przedstawiciel Komisariatu Policji w Skwierzynie

 5.  Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
  • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
  • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
  • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
  • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
  • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

6.  Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:

WOBEC KOGO MOŻE ZOSTAĆ WSZCZĘTA PROCEDURA

Zgodnie z art. 24 w/w Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

- rozkład życia rodzinnego

-demoralizację małoletnich

- uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze Społecznej.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.
Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie  lub osobiście wOsrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie – pokój nr 15  Ponadto wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć instytucje: Policja,  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skwierzynie.
Gminna Komisja nie jest w żadnej mierze zobowiązania do rozpatrywania wniosków anonimowych.
Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnień do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.
Wypełniony wniosek należy złożyć w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie pokój nr 15

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

KROK NR 1
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

KROK NR 2
Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddanie się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury.
Gminna Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie z podkomisją motywacyjną GKRPA, na którym członkowie podkomisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej. W celu uzupełnienia wniosku na podkomisję motywacyjną może być zaproszony również wnioskodawca. Zaproszenie na spotkanie z podkomisją motywacyjna GKRPA jest wysyłane dwukrotnie za zwrotnym potwierdzenie odbioru. W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej za spotkanie (bez usprawiedliwienia), osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych.

TOK POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NASTEPUJĄCYCH WYDARZEŃ
a) Osoba zaproszona na podkomisję motywacyjna Gminnej Komisji przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej z zaświadczeniem z ośrodka terapeutycznego lub zaproszenie kogoś z członków rodziny który opisze bieżącą sytuację. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub nie dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia sprawa zostanie skierowana do Sądu.
b) Osoba zaproszona na podkomisję motywacyjną Gminnej Komisji przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania do uzależnienia (są to lekarz psychiatra oraz psycholog ). Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, ze osoba nie jest uzależniona sprawa przez Komisję jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu to wtedy sprawa jest kierowana do Sądu. W przypadku gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolnie to wdrażamy postępowanie opisane w punkcie a). Jeżeli mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia leczenia kierujemy wniosek do Sądu.
c) KIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O ZOBOWIAZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO
Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana:

-pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia

-gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd może wydać postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych

-do Sądu kierowane są wnioski gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

POSTEPOWANIE SĄDOWE
Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków, wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie:

- oddalić wniosek gdy stwierdzi że osoba nie jest uzależniona od alkoholu

- wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego jeżeli zachodzą do tego przesłanki

- Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.

Zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba ponownie może być zgłoszona do Gminnej Komisji.

Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

 7. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki i zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W myśl ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w miejscach lub poza miejscem sprzedaży muszą posiadać ważne zezwolenie. W przypadku naszej gminy uprawniony do jego wydawania jest Burmistrz Skwierzyny.

Wniosek opiniuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która sprawdza, czy lokalizacja punktu sprzedaży jest zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie (Uchwała nr LIV/384/18  Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca2018 r.). Zawsze przed wydaniem takiej opinii przeprowadzana jest kontrola punktu sprzedaży.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas określony, ale nie krótszy niż 4 lata w przypadku alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz nie krótszy niż 2 lata gdy mowa o ich spożywaniu poza miejscem sprzedaży.Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina pobiera roczne opłaty. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczane są na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych od alkoholu.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mają obowiązek dostarczać do dnia 31 stycznia każdego roku pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Na podstawie tego dokumentu ustala się kwotę opłaty za przyszły rok.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych mogą zostać poddani kontroli. Jej celem jest przede wszystkim sprawdzenie, czy sprzedaż jest prowadzona na podstawie ważnego zezwolenia oraz wpłaty za dany okres korzystania z koncesji. Członkowie Podkomisji ds. kontroli punktów sprzedaży alkoholu kontrolują także, czy w określonym miejscu przestrzegane są warunki ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Miejskiej. Z kontroli zostaje sporządzony protokół, który jest później przekazywany do Burmistrza Skwierzyny.

Wnioski i oświadczenia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie w zakładce Podatki, opłaty i druki do pobrania – Alkohole

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w Urzędzie Miasta Skwierzyna  w Biurze Obsługi Interesantów

8. Kontakt.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skwierzynie

ul. Batorego 15 66-440 Skwierzyna

e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obsługa  Kinga Wdowicz pokój 15  - tel. 957170928 w 25:

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191