Separator

 • Home
 • Katalog spraw
 • Fundusz Alimentacyjny
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia

W poniedziałki, wtorki, czwartki od 7:15 do 15:15

W środy od 7:15 do 16:15

tel. (0-95) 7171412

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przypadających za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przypadających za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2022poz. 1205).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • Obywatelom polskim
 • Cudzoziemcom:
 1. Jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
 2. Przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U z 2017r poz. 2282 oraz z 2018r. poz. 107 i 138)
 3. Przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł miesięcznie.

Dochód uprawniający do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 900zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Na dochód składają się następujące składniki:

 • Dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym osób fizycznych,
 • Inne dochody niepodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie oświadczeniach rodzinnych (np. stypendia szkolne)
 • Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach innych niż ogólne
 • W przypadku gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Miesięczną wartość 1ha przeliczeniowego co roku w drodze obwieszczenia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym
 • Przeciętny miesięczny dochód w rodzinie oblicza się dzieląc łączną kwotę uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w roku poprzedzającym okres świadczeniowy przez liczbę miesięcy w roku w którym faktycznie dochód był osiągany, a następnie dzieli się przez liczbę członków rodziny
 • W przypadku zmiany zatrudnienia, podjęcia nowego zatrudnienia, utraty pracy należy niezwłocznie zgłosić do Organu, ponieważ wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaną uwzględnione w przeliczeniu dochodu.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi w szczególności z powodu:

- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika

- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (zaświadczenie komornika prowadzącego egzekucję o jej bezskuteczności za ostatnie 2 miesiące), (ORYGINAŁ)

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanych kwotach tytułem alimentów w 2021 roku, (ORYGINAŁ)

- zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku ukończenia 18 lat), (ORYGINAŁ )

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, (KOPIA – ORYGINAŁ do wglądu)

- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. ORYGINAŁ

- w przypadku utraty zatrudnienia: świadectwo pracy, pit 11 lub pit 37 za dany rok podatkowy,

- w przypadku podjęcia zatrudnienia: umowę o pracę,

- w przypadku uzyskania dochodu (np. podjęcia pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, uzyskania świadczenia rodzicielskiego, uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego) zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym dochód został uzyskany

- zaświadczenie z urzędu miejskiego o wysokości posiadanego w danym roku gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za dany rok.

Termin wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 21 każdego miesiąca.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo. Zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do Komornika Sądowego prowadzącego egzekucję od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 • Zawarła związek małżeński

Wstrzymanie wypłaty świadczeń z FA

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • Odmówią udzielenia, lub nie udzielą w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń
 • Odmówią udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych
 • Nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe

W przypadku złożenia wyjaśnień świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca tego okresu, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymania.

W przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej po upływie trzech miesięcy świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się jej za cały okres wstrzymania, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunku do ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej po upływie trzech miesięcy świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się jej za cały okres wstrzymania, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymania. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie nastąpi do końca okresu świadczeniowego, prawo do świadczeń wygasa.

Zwrot świadczeń, wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia jest zobowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w który, osoba straciła uprawnienie do otrzymywania świadczeń. Wysokość nienależnie pobranych świadczeń zostanie ustalona w decyzji administracyjnej.

Nienależnie pobrane świadczenia z FA występują:

 • W sytuacji wypłaty świadczeń, pomimo zaistnienia okoliczności które powodują ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub części,
 • W sytuacji przyznania świadczeń lub ich wypłacenia jeżeli jest to skutkiem świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
 • W sytuacji gdy świadczenia zostały wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą i odmówiono prawa do świadczeń,
 • W sytuacji, gdy osoba uprawniona w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zaległe lub bieżące alimenty do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty  i każda inna czynność zmierzającą do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej osoba obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń została powiadomiona. Nie wydaje się decyzji o zwrocie  nienależnie pobranych  świadczeń, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłaconych świadczeń z funduszu. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów wobec postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191