Separator

 • Home
 • Asystent rodziny

Asystent rodziny

             

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie realizuje zadania w zakresie wspierania rodziny kierując się dobrem dziecka, dobrem rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka, przy współdziałaniu instytucji i organizacji, pracujących z dziećmi i rodzicami. Wskazane zadania realizowane w oparciu o założenia programowe i ustawowe zawarte w szczególności w poniższych dokumentach:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 447)
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1329) oraz uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Skwierzyna na lata 2019-2024 (Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2019 r.).
 • Gminny Program Wspierania Rodziny Dla Gminy Skwierzyna na lata 2022-2024 (Uchwała Nr XLIV/326/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 16 grudnia 2021 r.)

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania, mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie z uwzględnieniem podmiotowości dziecka i rodziny oraz prawa dziecka do:

 • wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowania dziecka poza rodziną,
 • do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka,
 • powrotu do rodziny naturalnej,
 • utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów,
 • stabilnego środowiska wychowawczego,
 • kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku,
 • pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,
 • ochrony przed bezprawną ingerencją w życie dziecka,
 • informacji i wyrażania opinii w sprawach,które go dotyczą, odpowiednio d ojego wieku i stopnia dojrzałości,
 • ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,

Zgodnie z ustawą  Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia wsparcie i pomoc, które polegają w szczególności na:

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 • podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
 • pomoc w integracji rodziny,
 • przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny − dążenie do reintegracji

Na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań w zakresie pomocy i wsparcia rodziny przeżywającej trudności, tut. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia dwóch asystentów rodziny.

Do ich zadań należy przede wszystkim pomoc w poprawie sytuacji finansowej, mieszkaniowej i zdrowotnej oraz wsparcie rodzin w zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków do nauki, wypoczynku i rozwoju poprzez zabawę. Praca asystenta z rodziną prowadzona jest wyłącznie za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Warte podkreślenia jest to, że pracę z rodziną podejmuje się także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Asystent jest „towarzyszem życia” rodziny, który wspiera, motywuje, mobilizuje i wspólnie z rodziną i przedstawicielami środowiska lokalnego poszukuje skutecznych rozwiązań.

           

Asystenci rodziny odbywają dyżury w Ośrodku Pomocy Społecznej:

- Anna Pacholak w każdy poniedziałek od 7.15 do 15.15.

W razie potrzeby można kontaktować się pod nr tel. 607-787-022.

- Anna Bielenda w każdy wtorek od 10.00 do 14.00 oraz każdą środę od 7.15 do 11.15

W razie potrzeby można kontaktować się pod nr tel. 607-782-511.

Zapraszamy do udzielania pomocy rodzinom współpracującym z asystentami. Można przekazywać odzież, zabawki, meble, akcesoria domowe, a  Asystenci przekażą je potrzebującym.

Zachęcamy do dobroczynności i dawania „drugiego życia” rzeczom, które nam nie są już potrzebne. Zadzwoń proszę-asystent poinformuje czy dana rzecz jest w tej chwili komuś potrzebna.

 

Poszukujemy również rodzin wspierających. Każdy może zostać taką rodziną. Sąsiad, rodzice koleżanki/kolegi z klasy. Rolą takiej rodziny jest wsparcie w trudnych momentach, rozmowa z dziećmi, opieka w czasie niedyspozycji rodziców, wspólne spędzanie czasu, pomoc w nauce.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej podpisuje umowę z Rodziną Wspierającą, która gwarantuje zwrot wydatków poniesionych na dziecko z asysty.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191