• Home
 • Przeciwdziałanie Przemocy
 • Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Skwierzyna działa na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Zarządzenia nr 0050.120.2023 z dnia 20 września 2023 r.  Burmistrza Skwierzyny w sprawie powołania i składu  Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 1. Ośrodka Pomocy Społecznej;
 2. Komendy Powiatowej Policji;
 3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 4. Oświaty;
 5. Ochrony zdrowia;
 6. Kuratorskiej Służby Sądowej;
 7. Organizacji Pozarządowej.

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa ludzi, specjalistów z różnych instytucji, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu:

Anna Zabielska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Członkowie Zespołu:

Karolina Bilon- Kruś  – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Kinga Wdowicz  – GKRPA w Skwierzynie

Maria Stańczuk  –  Klub Abstynenta ZDRÓJ, GKRPA

Łukasz Sikorski - Komisariat Policji Skwierzyna

Andrzej Kozdra  – Sąd Rejonowy W Międzyrzeczu

Ewa Posadzy - NZOZ Szpital Skwierzyna

Grażyna Piechowiak – NZOZ Szpital Skwierzyna

Beata Bilińska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ewa Litkowiec – Zespół Edukacyjny Skwierzyna

Joanna Nawoik - Zespół Edukacyjny Skwierzyna

Anna Szegiec-Teper – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  Skwierzyna

Julita Maciejewska – Szkoła Podstawowa w Murzynowie

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań
 •  monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 119).

Grupy diagnostyczno-pomocowe

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej Zespół Interdyscyplinarny  powołuje (niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej )grupę diagnostyczno-pomocową.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:

1) pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;

2) funkcjonariusz Policji.

Zespół interdyscyplinarny, na wniosek wymienionych wyżej poszerza skład grupy diagnostyczno-pomocowej o następujące osoby:

- żołnierzy Żandarmerii Wojskowej- jeżeli sprawa dotyczy żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową

- zawodowego kuratora sądowego lub wskazanego przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej społecznego kuratora sądowego- jeżeli sprawa dotyczy osób stosujących przemoc domową, pozostających pod dozorem lub nadzorem kuratora sądowego,

-pracownika socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,

-asystenta rodziny,

-nauczyciela, wychowawcę będącego wychowawcą klasy lub nauczyciela znającego sytuację domową małoletniego, 

- osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego,

-  przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

-  pedagoga, psychologa lub terapeutę, będącego przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową

2) realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

8) zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • Ustawa z dn. 10 czerwca 2010 r., o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
 • Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie  Nr V/38/19 z dnia 30stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2019-2024
 • Zarządzenia Burmistrza Skwierzyny nr 120.2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania i składu  Zespołu Interdyscyplinarnego.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191