• Home
  • Przeciwdziałanie Przemocy
  • Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Napisane przez Anna Zabielska.

Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie został utworzony na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. DZ. U. 2021, poz. 1249) oraz Zarządzenia nr 342/VI/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie powołania i składu  Zespołu Interdyscyplinarnego.

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie.

Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedury Niebieskiej Karty.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy osobom doznającym przemocy.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wielu służb oraz instytucji (Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Oświata, Ochrona Zdrowia, Organizacje Pozarządowe, Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy). Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność pomocy pozwala także wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodnicząca Zespołu:

Anna Zabielska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Członkowie Zespołu:

Agnieszka Bielenda – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Anna Taczała  – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Małgorzata Paczkowska  – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Renata Sańko-Skorupa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Arleta Długozima  – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Katarzna Marek  – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Lidia Urbanek  – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Kinga Wdowicz  – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Magdalena Mrówczyńska   – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Karolina Bilon-Kruś - Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Maria Stańczuk  –  Klub Abstynenta ZDRÓJ, GKRPA

Bartosz Antonowicz - Komisariat Policji Skwierzyna

Agnieszka Bronowicka  – Sąd Rejonowy W Międzyrzeczu

Andrzej Kozdra  – Sąd Rejonowy W Międzyrzeczu

Ewa Posadzy -NZOZ Szpital Skwierzyna

Halina Działoszyńska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ewa Litkowiec – Zespół Edukacyjny Skwierzyna

Joanna Nawoik -Zespół Edukacyjny Skwierzyna

Joanna Piech -Zespół Edukacyjny Skwierzyna

Anna Szegiec-Teper – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  Skwierzyna

Julita Maciejewska – Szkoła Podstawowa w Murzynowie

 

 Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

- Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz   integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów, wchodzących w jego skład i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia  pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Grupy robocze – zadania:

 - Opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy w wypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

- Prowadzenie rozmów indywidualnych z osobami doznającymi przemocy w celu udzielenia wsparcia i motywowania do podjęcia działań ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa i zmianę sytuacji w rodzinie;

- Prowadzenie rozmów indywidualnych z osobami stosującymi przemoc w celu motywowania do podjęcia działań naprawczych;

- Monitorowanie sytuacji rodzin w wypadku wystąpienia lub zagrożenia przemocą;

- Dokumentowanie podejmowanych działań i ich efektów w rodzinach dotkniętych przemocą.

Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego :

-  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( DZ. U. 2021, poz. 1249)

- Ustawa z dn. 10 czerwca 2010 r., o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. nr 209, poz. 1245)

- Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie  Nr V/38/19 z dnia 30stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2019-2024

- Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie  Nr XVI/129/19 z dnia 24 pażdziernika  2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

-Zarządzenia Burmistrza Skwierzyny w sprawie powołania i składu  Zespołu Interdyscyplinarnego

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191