Przeciwdziałanie narkomanii

 Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest chorobą przewlekłą , chroniczną i potencjalnie śmiertelną.Choroba ta powoduje degradację życia we wszystkich jego aspektach. Narkomania destrukcyjnie wpływa na wszystkie sfery życia, prowadzi bowiem do degradacji zdrowia psychicznego i emocjonalnego oraz jest przyczyną wykluczenia społecznego. Narkomania to choroba, nad którą chory traci kontrolę, narkotyki powodują bowiem silne uzależnienie psychiczne i fizyczne.

CZY MOŻNA POMÓC OSOBOM UZALEŻNIONYM OD NARKOTYKÓW?
Pomoc osobom uzależnionym od narkotyków jest możliwa, nawet wieloletni narkomani mają szansę na powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Pomoc ta jest konieczna nawet tym narkomanom, którzy chcą się leczyć, gdyż próby samodzielnego wyjścia z nałogu zazwyczaj są nieudane. Pokonanie uzależnienia uniemożliwia występowanie objawów zespołu abstynencyjnego (mówi się wówczas, że narkoman jest na głodzie).
Wszelkie próby odstawienia lub zmniejszenia dawek narkotyków wiążą się z wystąpieniem nieprzyjemnych dolegliwości, określanych jako zespół abstynencyjny (odstawienny), dlatego też narkoman nie ma możliwości samodzielnego poradzenia sobie z nałogiem.
Z tego powodu należy pomóc narkomanom i skierować ich do specjalistycznych ośrodków leczenia odwykowego, w których pod opieką specjalistów będą mogli odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Ponadto, konieczne jest okazywanie wsparcia i akceptacji choremu, motywowanie go do podejmowania dalszego trudu związanego z terapią.

{cwattachments}{cwattachments}CZY MOŻNA POMÓC NARKOMANOM KTÓRZY NIE CHCĄ SIĘ LECZYĆ?
Narkomanów, którzy z różnych względów nie chcą się leczyć, stawiają opór i wyrażają niechęć do podjęcia detoksu i leczenia odwykowego , nie należy zmuszać do podjęcia terapii, gdyż przynieść to może odwrotny skutek.
Pomoc w tym przypadku może opierać się na rozmowach, opiece i wsparciu, które jest potrzebne narkomanowi. Często przyczyną uzależnienia jest zaniżona samoocena i poczucie odtrącenia. Z tego powodu, narkoman musi mieć świadomość, że jego decyzja jest szanowana, ale nie pozostaje on pozostawiony sam sobie. Pomoc osobie uzależnionej polega na okazywaniu wsparcia i akceptacji dla jego choroby. Należy okazywać uzależnionemu zainteresowanie i wspierać rozmową. Tylko takie działanie może przynieść pozytywny skutek w postaci zmiany decyzji i poddaniu się leczeniu.
Przekonywanie osoby uzależnionej od narkotyków by poddała się leczeniu polega przede wszystkim na motywowaniu jej do podjęcia zmian w życiu, do przekonania jej, że jest w stanie podjąć walkę z nałogiem i ją wygrać.

{cwattachments}{cwattachments}{cwattachments}

Kierowanie na przymusowe leczenie dorosłych osób uzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, leczenie osób uzależnionych od środków odurzających jest dobrowolne.
Jeżeli uzależniona od środków odurzających jest osoba pełnoletnia, to nie można jej zmusić do leczenia, chyba że została ona ubezwłasnowolniona.
Jednakże w pewnych sytuacjach do osób dorosłych można posiłkowo stosować ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. Może to nastąpić wtedy, gdy osoba uzależniona wykazuje objawy zaburzeń psychicznych. Przywołana ustawa dopuszcza bowiem możliwość przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie, gdy dotychczasowe jej zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża ona bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.
Można także przymusowo leczyć w szpitalu osobę, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć do Prokuratury Rejonowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub do właściwego Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), której wniosek dotyczy.

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek może złożyć: przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo bądź osoby sprawujące nad daną osobą faktyczną opiekę albo z urzędu.

Osoby skazane za przestępstwo
Osobną kwestię stanowi leczenie osób uzależnionych, skazanych za przestępstwo pozostające
w związku z używaniem środków odurzających. Jeżeli wykonanie kary pozbawienia wolności wymierzonej za popełniony czyn zostanie warunkowo zawieszone, sąd zobowiązuje skazanego do poddania się leczeniu lub rehabilitacji w odpowiedniej placówce.
Jeżeli wykonanie kary pozbawienia wolności nie zostało warunkowo zawieszone, sąd może skierować sprawcę na leczenie w odpowiednim zakładzie opieki zdrowotnej, przed odbyciem kary.
Przymusowe leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych może być także orzeczone w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. W takim przypadku z wnioskiem do sądu penitencjarnego występuje dyrektor zakładu karnego.
Czasu pobytu w odpowiedniej placówce leczniczej nie określa się z góry, nie może on jednak być dłuższy niż dwa lata.

Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób niepełnoletnich uzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

Przymusowemu leczeniu i rehabilitacji można poddać jedynie osobę, która nie ukończyła jeszcze 18 lat. Decyduje o tym sąd rodzinny i nieletnich.

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek o przymusowe leczenie może złożyć: przedstawiciel ustawowy, krewny w linii prostej, rodzeństwo, faktyczny opiekun, instytucja (z urzędu).

W jakich sytuacjach?
W przypadkach nałogowego używania alkoholu albo innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy.

Jak długo trwa leczenie?

Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa się z góry, nie może on jednak być dłuższy niż dwa lata. Jeżeli osoba uzależniona ukończy 18 lat przed zakończeniem leczenia lub rehabilitacji, sąd rodzinny może je przedłużyć na czas niezbędny do osiągnięcia celu leczenia i rehabilitacji, łącznie jednak czas ten nie może być dłuższy niż dwa lata.


GDZIE SZUKAĆ POMOCY DLA NARKOMANA?
Najskuteczniejszą formą pomocy dla narkomana są specjalistyczne ośrodki leczenia uzależnień. Znajduje się tam wykwalifikowana kadra, która składa się z lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, zadaniem których jest pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Jak zgłosić i wysłać narkomana na odwyk i leczenie?
Warto wskazać, że w leczeniu i terapii osób uzależnionych od narkotyków nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że bliscy mogą skierować osobę uzależnioną od narkotyków do dowolnej placówki, niezależnie od miejsca zamieszkania. Wybór placówki, która oddalona jest od miejsca zamieszkania stanowi skuteczną formę oddziaływań, ponieważ chory odcięty jest od dotychczasowego środowiska i problemów, a dodatkowo nie ma kontaktu z osobami, które nierzadko wciągnęły go w nałóg.

JAK WYLECZYĆ UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW?
Leczenie z uzależnienia od narkotyków to trudny i długotrwały proces. Wymaga on nie tylko detoksykacji, czyli oczyszczenia organizmu z toksycznych substancji, ale także zmianę zachowań, postaw i myślenia narkomana, bowiem problem uwarunkowany jest również psychicznie. Należy podkreślić, że narkomani nie są w stanie samodzielnie wyjść z nałogu, gdyż wraz z próbą odstawienia lub znacznego ograniczenia substancji psychoaktywnych pojawiają się dolegliwe objawy zespołu abstynencyjnego, których wystąpienie powoduje konieczność ich wyciszenia i zażycie kolejnych dawek narkotyków. Z tego powodu wyleczenie osób uzależnionych od narkotyków jest możliwe, ale powinno odbywać się w formie stacjonarnej, wykorzystując terapię zamkniętą dla narkomanów. Leczenie takie jest wysoce skuteczne, gdyż wiąże się ze zmianą otoczenia, które nierzadko ma ogromny wpływ na rozwój uzależnienia u chorego
Dodatkowo, wplacówce stacjonarnej pacjent znajduje się pod całodobową opieką lekarzy, którzy dbają o jego bezpieczeństwo.
Leczenie ambulatoryjne, stanowi alternatywę dla terapii stacjonarnej jednak taka forma charakteryzuje się znacznie mniejszą skutecznością, gdyż uzależniony nadal ma kontakt ze środowiskiem narkomanów oraz dostęp do substancji psychoaktywnych.
Leczenie ambulatoryjne powinno być realizowane w trakcie terapii wzmacniającej po wyjściu z nałogu. Jest ono konieczne, ponieważ podczas spotkań z pacjentem możliwe jest udzielenie mu doraźnej pomocy w trudnych sytuacjach i pokonanie przeciwności w utrzymaniu stałej abstynencji.
ILE TRWA LECZENIE NARKOMANA?
Trudno jednoznacznie określić ramy czasowe trwania leczenia z narkomanii. Wpływ na długość terapii narkotykowej ma to, w jakim stanie narkoman trafia na oddział leczenia uzależnień.
Ponadto, bardzo ważne jest również to, od jakich narkotyków, miękkich czy twardych, chory jest uzależniony. Nie bez znaczenia jest również czas trwania uzależnienia i długość ciągów narkotykowych.
Detoks organizmu z substancji psychoaktywnych może trwać od kilku do nawet kilkunastu dni, jest to kwestia indywidualna pacjenta. Co ważne, samo oczyszczenie organizmu z narkotyków stanowi dopiero początek leczenia, konieczna jest bowiem terapia z psychoterapeutą. Nawet zakończone sukcesem leczenie narkomana, nie gwarantuje, że nie wróci on do nałogu.
Z tego powodu, należy uczestniczyć w terapii z psychologiem nawet po pobycie w placówce stacjonarnej.
Warto jednak podkreślić, że takie sesje psychoterapeutyczne odbywają się w trybie ambulatoryjnym i mają na celu wzmocnienie wypracowanych podczas leczenia wzorów zachowań i niejako sprawdzać wytrwałość w abstynencji od środków psychoaktywnych. Głównym celem terapii narkotykowej wspomagającej jest zapobieganie nawrotom uzależnienia od narkotyków.

INFORMACJE
Informacje dotyczące leczenia można uzyskać :
Telefon zaufania narkotyki 800 199 990 czynny codziennie od 16-21
Adresy placówek udzielających pomocy znajdują się pod linkiem :
http://docplayer.pl/17251887-Narkomania-informator-na-temat-placowek-udzielajacych-pomocy-osobom-z-problemem-narkotykowym-gdzie-szukac-pomocy.html

W Skwierzynie w Punkcie Konsultacyjnym działajacym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w każdy I i III poniedziałek miesiąca w godzinach od 16,00- 19,00 dyżury pełni specjalista do spraw uzależnień od środków psychoaktywnych Agata Hauke-Compel tel. 668 831 870

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191