DODATEK GAZOWY

DODATEK GAZOWY  - NOWE ŚWIADCZENIE DLA GOSPODARSTW OGRZEWANYCH GAZEM

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługuje refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczy osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. W styczniu 2023 roku podatek VAT za gaz powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 wynosił 0 %.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Konieczne będzie dołączenie do wniosku faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowodu zapłaty.

Dodatek gazowy przysługuje :

- osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł,

- lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Gdy wniosek o refundację złożony jest w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
  • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych wraz z wymaganymi dokumentami:

  • fakturą dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy,
  • dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
  • złożenie wniosku o refundację podatku VAT,
  • dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny.

 Wniosek o refundację podatku VAT od opłaconej faktury za paliwo gazowe można złożyć:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: skrzynka podawcza: https://epuap.gov.pl/wps/portal  OPS_SKWIERZYNA/skrzynka – Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie (taki wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  profilem zaufanym),
  • tradycyjnie (w formie papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie,                ul. Batorego 15, pokój nr 4.

WAŻNE:

Rekompensata podatku VAT przysługuje za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Oznacza to, że załączona faktura powinna obejmować RZECZYWISTY odczyt gazomierza.

FAKTURA PROGNOZOWA NIE JEST PODSTAWĄ DO WYPŁATY REFUNDACJI PODATKU VAT.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku sytuacją na rynku gazu.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191