Separator

PFRON - program "Mieszkanie dla absolwenta"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że 1 marca bieżącego roku weszła w życie bardzo korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Obecnie w programie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy).

Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością która:

  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;
  2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

    lub

    opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zmiany-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mieszkanie-dla-absolwenta/

https://www.facebook.com/LubuskiPFRON

 

Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2023-2026

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2023 – 2026

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40),  art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901)  oraz § 5 Uchwały nr XLI/308/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 października 2021r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skwierzyna (Dz. U. Woj. Lub. Z 2021 r. poz. 2276), zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.40.2024 Burmistrza Skwierzyny z dnia 29 lutego 2024 r.,  ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2023 – 2026.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Skwierzyna.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 1 marca 2024 roku do 22 marca 2024 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie oraz na stronach internetowych: Gminy www.skwierzyna.pl oraz Ośrodka www.ops.skwierzyna.pl.    

Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) drogą korespondencyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie, ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna;

3) osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka. 

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia konsultacji. Dodatkowo wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie www.opsskwierzyna.pl.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2024

godlo 1634906159

Informacja o otrzymaniu dofinansowania

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2024

DOFINANSOWANIE
514 337,04
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
514 337,04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że  otrzymał dotację w wysokości 514 337,04  zł., w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

 

plakat AOON 2024

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191