Separator

Uwaga!!!

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nr 17/2023r. informuję , że :

6.10.2023r. (piątek)

Ośrodek Pomocy Społęcznej w Skwierzynie

NIECZYNNY

 

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY

 

 

 

Nabór wniosków do programu AOON – edycja 2024

Obraz1

Zaproszenie do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu AOON - edycja 2024 w terminie do 11 września 2023 r.

  

W związku z ogłoszonym przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 11 września 2023 r. 

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu
    lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

  1. zaświadczenie o niekaralności,
  2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
  3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście składając Kartę zgłoszenia do Programu (Załącznik Nr 7 do Programu AOON)  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie do dnia 11 września 2023 r.

 Osoba udzielająca informacji – Aleksandra Górka . tel. 957170928 wew. 22

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: 

Informacja AOON 2024

 

Uwaga!!!

W dniu 14.08.2023r.  (poniedziałek)

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skwierzynie

będzie NIECZYNNY

 

Proszę o wypełnienie ANKIETY

Lokalny Plan Rozwoju Usług Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2023-2025 – ankieta

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie rozpoczął prace nad opracowaniem Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych w Gminie Skwierzyna i zaprasza mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety.

Celem badania jest poznanie problemów występujących w społeczności lokalnej oraz zapotrzebowania w zakresie usług społecznych.

Ankietę można wypełniać do 16.08.2023 roku. Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbPVKG8rcGagP1L6DXjWe7HNA5txvMpPEoq4q4nEuUi3dDUQ/viewform?usp=sf_link

Poszukujemy rodzin wspierających

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie poszukuje rodzin wspierających!

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skwierzynie informuje, iż poszukuje chętnych rodzin wspierających, których zadaniem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

RODZINY WSPIERAJĄCE

Zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny wspierające stanowią formę pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny te przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Współpraca między rodzinami daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i wskazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji
i potrzeb. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami itp.

Ośrodek  Pomocy Społecznej w  Skwierzynie poszukuje rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika OPS (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Skwierzynie

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191