Separator

Dodatek osłonowy 2024

Wnioski na dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Batorego 15, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka.

Nie ma możliwości otrzymania dodatku osłonowego w przypadku złożenia wniosku po 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r.:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia dochodu wartość dodatku osłonowego będzie się zmniejszała według zasady "złotówka za złotówkę". Jeśli obliczony dodatek osłonowy będzie wynosił 20 zł i mniej – nie zostanie on wypłacony.

Ile wynosi dodatek osłonowy na 2024 r.?

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r.:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy dla osób które ogrzewają mieszkanie/dom innym paliwem niż gazowe:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Batorego 15, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka t.j:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:15 do 15:15,
 • środa: 7:15 do 16:15,
 • piątek 7:15 do 14:15.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Załączniki:
Pobież plik (Wniosek Dodatek Osłonowy.pdf)Wniosek Dodatek Osłonowy.pdf[ ]4848 kB

Wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności

Sezon zimowy jest szczególnie trudny dla osób w kryzysie bezdomności.

Od 1 listopada 2023 r. została uruchomiona BEZPŁATNA INFOLINIA - 800 109 160 - całodobowy kontakt do Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewody Lubuskiego. Pod powyższym numerem mozna powiadomić o miejscu przebywania osób bezdomnych lub zagrożonych wychłodzeniem i uzyskać informację o wolnych miejscach noclegowych, czy ciepłym posiłku. Infolinia bedzie działać do końca marca 2024 r.  Zachęcamy do korzystania z infolinii.

Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami naszego Ośrodka.

 

Nabór wniosków Opieka Wytchnieniowa edycja 2024

 godlo 1634906159

Nabór wniosków do programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

Zaproszenie do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu w terminie do 13 listopada 2023 r.

  

W związku z ogłoszonym przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 13 listopada 2023 r. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) w ośrodku wsparcia,

c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,

d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.),

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,

f) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu1 , spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:

a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),

c) w ośrodku wsparcia,

d) w rodzinnym domu pomocy, e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,

f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście składając Kartę zgłoszenia do Programu (Załącznik Nr 7 do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024)  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie do dnia 13 listopada 2023 r.

 Osoba udzielająca informacji – Aleksandra Górka . tel. 957170928 wew. 22

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WYPEŁNIENIA ANKIETY - DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA

Szanowni Państwo!

Firma SBC Szkolenia Badania Consulting na zlecenie Gminy Skwierzyna realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania „Diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Skwierzyna” i zaplanowania działań profilaktycznych.
W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy Naszej Gminy.
Link do ankiety : https://badanieskwierzyna.webankieta.pl/

Z góry bardzo dziękujemy za aktywny udział w badaniu.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191