Separator

POPŻ

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W związku z powyższym od dnia 24 stycznia 2022r. wydawane będą skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą  otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1.707,20zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający  220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ( tj.776 zł).

- 1.320,00zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ( tj. 600zł).

Prosimy o dołączenie decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty za miesiąc grudzień 2020r., zaświadczenie o dochodach za miesiąc grudzień 2020r., nakazy płatnicze itd. Celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Żywność będzie wydawana w miesiącu lutym 2022r. przez Parafię św. Mikołaja w Skwierzynie.

AOON 2022 informacja o otrzymaniu dotacji

godlo 1634906159

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021

DOFINANSOWANIE
418 320,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
418 320 ,00 ZŁ

W dniu 31 grudnia 2021r.. opublikowano podpisaną przez Panią Marlenę Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że  otrzymał dotację w wysokości 418.302,00 zł. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Załączniki:
Pobież plik (plakat AOON 2022.pdf)plakat AOON 2022.pdf[ ]106 kB

Dyżur psychologa

Psycholog Pan Artur Riedel w roku 2022 będzie pełnić dyżur w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godzinach 15.00-20.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Batorego 15

Dodatek osłonowy

Od stycznia nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Od 4 stycznia 2022r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetyczny.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie w dniach:
- poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:15 do 15:15
- środka od godz. 7:15 do 16:15
- piątek od godz. 7:15 do 14:15
w pokoju nr 4 telefon kontaktowy 957171412

Wnioski będzie można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski elektroniczne złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone musza być podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. O tym, że wnioskodawca ma przyznany dodatek osłonowy otrzyma informację na podany we wniosku adres email lub odbierze osobiście informację w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego?

Rusza infolinia

Od 4 stycznia 2022 r. jest czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00”

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

Załączniki:
Pobież plik (DO_wzór wniosku_od_10.02.2022.pdf)DO_wzór wniosku_od_10.02.2022.pdf[ ]424 kB

Nowe kryteria w pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2022 r. nowe kryteria w pomocy społecznej

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznekwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić:

1) Kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,

b) dla osoby w rodzinie – 600 zł.

2) Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

maksymalna kwota zasiłku stałego – wyniesie 719 zł.

3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

wyniesie 345 zł.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191