Separator

Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2023-2026

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2023 – 2026

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40),  art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901)  oraz § 5 Uchwały nr XLI/308/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 października 2021r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skwierzyna (Dz. U. Woj. Lub. Z 2021 r. poz. 2276), zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.40.2024 Burmistrza Skwierzyny z dnia 29 lutego 2024 r.,  ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2023 – 2026.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Skwierzyna.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 1 marca 2024 roku do 22 marca 2024 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie oraz na stronach internetowych: Gminy www.skwierzyna.pl oraz Ośrodka www.ops.skwierzyna.pl.    

Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) drogą korespondencyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie, ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna;

3) osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka. 

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia konsultacji. Dodatkowo wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie www.opsskwierzyna.pl.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2024

godlo 1634906159

Informacja o otrzymaniu dofinansowania

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2024

DOFINANSOWANIE
514 337,04
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
514 337,04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że  otrzymał dotację w wysokości 514 337,04  zł., w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

 

plakat AOON 2024

Dodatek osłonowy 2024

Wnioski na dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Batorego 15, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka.

Nie ma możliwości otrzymania dodatku osłonowego w przypadku złożenia wniosku po 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r.:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia dochodu wartość dodatku osłonowego będzie się zmniejszała według zasady "złotówka za złotówkę". Jeśli obliczony dodatek osłonowy będzie wynosił 20 zł i mniej – nie zostanie on wypłacony.

Ile wynosi dodatek osłonowy na 2024 r.?

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r.:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy dla osób które ogrzewają mieszkanie/dom innym paliwem niż gazowe:

  1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Batorego 15, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka t.j:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:15 do 15:15,
  • środa: 7:15 do 16:15,
  • piątek 7:15 do 14:15.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Załączniki:
Pobież plik (Wniosek Dodatek Osłonowy.pdf)Wniosek Dodatek Osłonowy.pdf[ ]4848 kB

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191